Friday, November 18, 2005

Dutch police will monitor ethnic origin of households involved in domestic abuse

The Dutch police is going to register the ethnic origin in addition to the country of origin of people involved in domestic abuse cases. The pilot will take place in Twenthe and in Rotterdam. If the pilot is succesful the practice will be extended nation wide. I wonder what the requirements will be for the trial to be pronounced "succesful".

1 comment:

Esther said...

Good question.. I looked it up, but I have no time to translate :-)

Het doel van de pilots is tweeledig. Allereerst moet het registratieproject resulteren in een vollediger beeld van de aard en omvang van huiselijk geweld onder minderhedengroepen. Daarnaast zal op grond van de uitkomsten van de registratie en een analyse van de bevindingen worden nagegaan wat dit betekent voor specifieke en gerichte interventiescenario’s voor de politie en hulpverlening.
Voor dit laatste kan ook gebruik worden gemaakt van ervaringen die al bij de politie worden opgedaan. Zo werkt de politie Haaglanden in samenwerking met de politie Zuid Holland Zuid binnen een pilotproject aan een versterking van de politieaanpak van eergerelateerd geweld. In de onderhavige projecten in Twente en Zuid Holland Zuid zal in bredere zin worden gekeken naar factoren die van invloed kunnen zijn op het vóórkomen van huiselijk geweld onder minderhedengroepen.

Uit wetenschappelijk onderzoek van de pilotprojecten, onder de regie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van mijn ministerie, zal moeten blijken in hoeverre een registratie op herkomst voor de uitoefening van de politietaak en uiteindelijk voor de gehele keten noodzakelijk is om een gerichtere aanpak van huiselijk geweld te realiseren.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal een besluit worden genomen ten aanzien van een uitrol over het hele land.